Smartphone Store Dokkum logo

Welkom, bij smartphone store dokkum!

whatsapp-icon phone-icon email-icon facebook-icon instagram-icon marktplaats-icon

Check iconLaagste prijsgarantie

|

Check iconGratis onderzoek

|

Check iconSnelle service

|

Check iconOriginele onderdelen

Algemene voorwaarden

1.Definities

1.1.Verkoper

De natuurlijk- of rechtspersoon die als zelfstandig ondernemer handelt op het gebied van de levering van producten en/of het verrichten van diensten en bemiddeling op telecommunicatiegebied.

1.2.Verkoper

De leverende partij aan consument of bedrijf.

1.3.Bedrijf

Een rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de Verkoper.

1.4.Consument

Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met de Verkoper.

1.5.Klant

De natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de zelfstandig ondernemer.

1.6.Overeenkomst

Iedere verbintenis tussen een klant en de Verkoper.

1.7.Overeenkomst op afstand

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Smartphonestoredokkum.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten en levering door de Verkoper die tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8.Product

Iedere zaak of goed dat door de Verkoper geleverd wordt of ter reparatie wordt aangenomen, zoals mobiele telefoons, tablets en accessoires.

1.9.Dienst

Werkzaamheden die de Verkoper gratis of tegen betaling uitvoert in opdracht van de klant.

1.10.Abonnement

De overeenkomst die een klant sluit met een netwerk operator en/of service provider door bemiddeling van de Verkoper.

2.Toepasselijkheid

2.1.Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Reparateur betreffende reparatie van consumentenelektronica.

2.2.Overige voorwaarden

Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

2.3.Nietig/vernietigbaar

Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Reparateur zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.Aanmelden van reparaties

3.1.Formulier

Het aanmelden van reparaties kan via het daarvoor bestemde formulier in de winkel, dit wordt samen gedaan met de verkoper.

3.2.Onjuiste gegevens

Indien de klant de gevraagde gegevens niet juist of volledig aanlevert, heeft de reparateur het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.

4.Transport

4.1.Verantwoordelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor het transport naar het reparatiecentrum, tenzij anders is overeengekomen. De producten dienen beschermd en veilig verpakt en gelabeld te zijn conform de vereisten van reparateur.

4.2.retourzending

De reparateur is verantwoordelijk voor de retourzending van het product, tenzij anders is overeengekomen.

5.Onderzoek en reparatie

5.1.Probleemomschrijving

Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) aanwezig is, wordt de klant gebeld en op de hoogte gebracht. Als er akkoord wordt gegeven voor vervangen van de andere klacht wordt dit ook gerepareerd.

5.2.Extra kosten

Als blijkt dat de door Reparateur vastgestelde storing niet is opgegeven door de klant dan zal reparateur Klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.

5.3.Akkoord

Pas nadat Klant zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal Reparateur overgaan tot reparatie.

5.4.Niet akkoord

Indien Klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is de reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

5.5.Recht op het product

Het niet binnen 20 dagen na dagtekening reageren door Klant op de prijsopgave kan door Reparateur worden gezien als het doen van afstand van het recht op het product.

5.6.Niet herstelbaar

Als door Reparateur geconstateerd wordt dat het product onherstelbaar is beschadigd en niet valt onder enige garantieregeling, dan is Reparateur gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan Klant te retourneren.

5.7.Afstand doen van het product

Klant kan kosteloos afstand doen van zijn recht op het product. Reparateur zal dan, zonder verdere kosten voor Klant, zorg dragen voor milieuvriendelijke verwerking van het product.

6.Kwaliteit

6.1.Onderdelen

Er wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, alternatieve onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen.

6.2.Reparatie

Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer voldoet aan de verwachtingen van Klant.

6.3.Controle

Na de reparatie ontvangt de klant een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en een checklist.

7.Garantie

7.1.Garantievoorwaarden

Voor het bepalen van de garantievoorwaarden van het product wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, dan wel de aanvullende garantievoorwaarden van de verkoper.

7.2.Garantie reparatie

De reparateur geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 maanden op de gebruikelijke reparaties, voor zover de nieuwe klacht aan de reparateur verwijtbaar is en een garantie van 12 maanden voor de schermreparaties. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, val schade of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

7.3.Klachten na 90 dagen

Wanneer binnen negentig (90) dagen na afgifte van het gerepareerde product de klachten, die door de klant in eerste instantie genoemd en/of omschreven zijn, terugkeren, geeft Reparateur een prijsopgave voor een nieuwe reparatie.

7.3.1.Dezelfde klacht

Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

7.3.2.Andere klacht

Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend.

7.3.3.Nieuwe garantie

Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

7.3.4.Derde partij

Deze herhalingsgarantie komt in zijn geheel te vervallen wanneer Klant dan wel een derde partij na de door Reparateur verrichte eerste reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd.

8.Overmacht

8.1.Reparateur

De reparateur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2.Overeenkomst

De reparateur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig (60) dagen, is zowel Klant als Reparateur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

8.3.Schade

De reparateur is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur voortkomend uit overmacht situaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

9.Aansprakelijkheid

9.1.Schade tijdens reparatie

De reparateur is aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door de reparateur. De reparateur is tevens aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van het product tijdens het reparatieproces of tijdens het transport naar de klant, tenzij anders is overeengekomen. De reparateur is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

9.2.Vergoeding

De maximale aansprakelijkheid van de reparateur is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie, met een maximum van €450,00. Reparateur is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen in plaats van een vergoeding uit te keren.

9.3.Bekende defecten

Het is niet mogelijk om de reparateur aansprakelijk te stellen voor defecten die voor de reparatie mogelijk al aanwezig zijn geweest bij het toestel. Werknemers zijn niet vereist om bij inname van het toestel naar alle mogelijke defecten te vragen, of hierop te testen.

10.Toepasselijk recht

10.1.Nederlands recht

Op de reparatie overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.Data

11.1.Fabrieksinstellingen

Reparateur behoudt zich het recht voor om geleverde GSM- apparatuur (mobiele telefoons) naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor apparaten met zich meebrengen dat data verloren gaat.

11.2.Verloren gegevens

Reparateur is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens.

11.3.Gevoelige data

Klant dient, voor dat hij het toestel ter reparatie instuurt, gevoelige data van het toestel en geheugenkaart te verwijderen.

12.Externe Technische Dienst

12.1.Externe dienst

Toestellen van merken waarvoor de reparateur niet over een reparatie autorisatie beschikt, kunnen ter reparatie worden aangeboden bij daarvoor geautoriseerde Externe Technische Dienst. Reparateur behoudt zich het recht voor extra administratieve en logistieke kosten in rekening te brengen.

12.2.Voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Externe Technische Dienst zijn, naast deze voorwaarden, onverkort van toepassing.

13.Garantie toestel

13.1.IMEI sticker

Toestellen die worden aangeboden zonder IMEI sticker of met een afwijkende IMEI sticker ten opzichte van het in het toestel geprogrammeerde IMEI nummer, worden door Reparateur niet onder garantie afgehandeld.

13.2.Derde partij

In het geval er aan mobiele telefoons door derden, niet-geautoriseerde reparateurs, is gewerkt vervalt de 6 maanden garantie. Het bepaalde in Art. 7.4 onder e. is onverminderd van toepassing.

13.3.Afhandeling

In de bovenstaande gevallen wordt het toestel aan Klant geretourneerd. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.

14.Accessoires en SIM kaarten

14.1.Meelevering accessoires

Accessoires dienen alleen meegegeven te worden indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. Per aanmelding moet duidelijk worden aangegeven welke accessoires worden mee gegeven Indien de accessoires niet worden aangegeven, kan Reparateur niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van deze accessoires en of beschadiging.

14.2.Meelevering geheugenkaarten

Evenals overige accessoires, dienen ook geheugenkaarten alleen met het toestel mee te worden gegeven indien dit relevant is gezien de opgegeven klacht. De reparateur is niet aansprakelijk voor verlies van data op de geheugenkaart.

14.3.Aansprakelijkheid

Het mee geven van simkaarten is niet wenselijk en geschiedt volledig op eigen risico. Reparateur is niet aansprakelijk voor het verlies, misbruik en/of beschadiging van mee gegeven simkaarten.

15.Simlock

15.1.Simlock blokkade

Aangeboden toestellen die voorzien zijn van een simlock worden door de reparateur niet gedeblokkeerd. Eventueel deblokkeren kan geschieden na een akkoord van de betreffende operator aan de eigenaar van het toestel. De operator geeft in een dergelijk geval een unlock code vrij. Klant dient hiervoor zelf zorg te dragen.

15.2.Simlock toegang

Simlock toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn kunnen door Reparateur onbehandeld retour worden gegeven. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij de klant in rekening te brengen.

16.Gestolen of vermiste toestellen

16.1.Verdacht toestel

Indien, bij het in behandeling hebben van de opdracht, blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houdt Reparateur zich het recht voor het toestel niet in behandeling te nemen. Reparateur is gerechtigd de gemaakte behandeling-, onderzoek- en transportkosten bij Klant in rekening te brengen.